RankCall NumberBook TitleAuthorChk Times
1 K248.09/20071明朝那些事儿当年明月著113
2 I247.5/200727盗墓笔记南派三叔著96
3 I247.5/200832藏地密码何马著91
4 I247.5/200727-2盗墓笔记南派三叔著81
5 J238.2/20133深夜食堂安倍夜郎著80
6 F831.9/20072货币战争宋鸿兵编著63
7 I247.53/20073.3大秦帝国孙皓晖著51
8 I712.45/200665追风筝的人(美) 卡勒德·胡赛尼著46
9 I247.5/8310(2)-4.2平凡的世界路遥著46
10 I247.5/8310(2)-5.2平凡的世界路遥著42
11 I247.57/200234-3.3活着余华著42
12 I247.5/8310(2)-2平凡的世界路遥著37
13 I565.45/201298-2偷影子的人(法) 马克·李维著36
14 I313.45/201479解忧杂货店(日) 东野圭吾著36
15 J228.2/201216长歌行夏达编绘34
16 I247.5/8310(2)-3平凡的世界路遥著34
17 H310.41/201323剑桥雅思考试全真试题剑桥大学考试委员会外语考试部著33
18 I247.57/2013615最好的我们八月长安著32
19 I246.57/712.2围城钱钟书著31
20 I313.45/2012115同级生(日) 东野圭吾著31
21 I775.45/20121霍乱时期的爱情(哥) 加西亚·马尔克斯著31
22 I313.45/201130十一字杀人(日) 东野圭吾著31
23 I565.45/201298偷影子的人(法) 马克·李维著30
24 I109/20131文学回忆录木心著30
25 I247.57/992-3白鹿原陈忠实著30